Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LAI VISUALS

Lai Visuals is statutair gevestigd te Houten. Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 56218591.

Artikel 1: Offertes

1.1 Lai Visuals stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Lai Visuals bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

1.2 Toch kan het voorkomen dat de klant gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

1.3 Alle opgemaakte offertes zijn inclusief 21% BTW.

1.4 Alle offertes, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en 1 maand na offertedatum geldig, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 2: Werkzaamheden

2.1 Lai Visuals verricht de navolgende werkzaamheden voor de klant: vastleggen van de trouwdag op video zoals afgesproken, en zal de opgenomen beelden monteren en bewerken naar beste inzicht, en hierbij de wensen van de klant die zijn afgesproken in acht nemen.

2.2 Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de klant nooit als reden van niet betalen van de factuur opgeven dat het eindproduct niet volledig naar wens is.

2.3 Lai Visuals kan bij uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden.

 

Artikel 3: Reis en verblijf

3.1 Binnen Nederland worden binnen een straal van 50km van Utrecht geen reiskosten in rekening gebracht. Daarbuiten geldt 0,35 cent per km.

3.2 Alle reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden gezien als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.

 

Artikel 4: Levertijden

4.1 De afgesproken levertijd kunnen nooit als bindend worden beschouwd. Eventuele uitloop van de levertijd geeft de klant niet het recht om de opdracht te annuleren of om schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 5: Betalingscondities

5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de klant een voorschotbetaling plaats van 20%. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen klant en Lai Visuals anders is overeengekomen.

5.2 Lai Visuals zal het resterende bedrag van het overeengekomen bedrag factureren zodra het eindproduct gereed is. Na ontvangst van dit restantbedrag per bank of contant zal Lai Visuals het eindproduct aangetekend per post versturen naar de klant.

 

Artikel 6: Klachten en garantie

6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen binnen 10 werkdagen na levering van het eindproduct per email aan Lai Visuals te worden meegedeeld. Lai Visuals heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot evenredige schade voor de klant zou leiden.

 

Artikel 7. Annulering en opschorting
7.1 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Lai Visuals, nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

7.2 Wanneer de klant besluit om de overeenkomst binnen een maand voor de trouwdag te ontbinden, zal Lai Visuals 20% van de overeengekomen totaalprijs in rekening brengen.

7.3 In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Lai Visuals niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de voorschotbetaling geheel worden gerestitueerd. Bovendien zal Lai Visuals tijdig een overzicht aanleveren met beschikbare videograven, waarmee nieuwe afspraken worden gemaakt over de tarief en inhoud.

 

Artikel 8: Overmacht/calamiteiten/ziekte

8.1 De klant kan geen schadevergoeding eisen, indien Lai Visuals de verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals bijvoorbeeld staking, transportproblemen, diefstal, brand, beschadiging of uitval apparatuur, ziekte, overlijden of zaken wat mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 10: Auteursrecht
10.1 Het promotiemateriaal kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals vertoning op de website, een blog, beursmateriaal, etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van Lai Visuals.

 

 

 

 

 

 

KVK No: 56218591     B.T.W. No: NL150369131 B01

Bankrelatie: Rabobank: NL64 RABO 0173 9459 96